Silkeborg

Ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger

Reglerne om ledige almene boliger, der tilbydes lejere på oprykningsventelisten, er blevet ændret. Ændringen betyder, at hver anden ledige almene familiebolig i boligorganisationen skal tilbydes lejere på oprykningsventelisten. Reglerne fremgår af bekendtgørelsens § 7.

De nye regler vil træde i kraft den 1. juli 2019 – og ikke den 1. maj 2019 som oprindeligt planlagt.

De almene boligorganisationer har således fået lidt længere tid til at implementere de nye regler i deres udlejningsarbejde.

Læs mere om regelændringerne og betydningen heraf i informationsbrevet fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som styrelsen har anmodet BL om at videreformidle til de almene boligorganisationer.

 

Vedrørende ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.


Indledning

Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. er blevet ændret ved bekendtgørelse nr. 519 af 30. april 2019, for så vidt angår reglerne om ledige almene boliger, der tilbydes lejere på oprykningsventelisten.

De nye regler vil træde i kraft pr. 1. juli 2019.

Link til bekendtgørelse:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208992

Om oprykningsventelisten

Efter de hidtil gældende regler i udlejningsbekendtgørelsen anvises ledige almene familieboliger altid først til boligsøgende på oprykningsventelisten - og dernæst til boligsøgende på den eksterne venteliste, jf. udlejningsbekendtgørelsens § 7.

Med ændringen af § 7 skal hver anden ledige almene familiebolig i boligorganisationen tilbydes lejere på oprykningsventelisten.

Ændring vil have konsekvenser for antallet af ledige almene boliger, der stilles til rådighed for boligsøgende på oprykningsventeliste, men vil ikke påvirke reglerne om lejeres adgang til oprykningsventelisten og administration af oprykningsventelisten, herunder opskrivning, rækkefølge, gebyr og sletning.

Det forudsættes, at reglerne om fleksibel udlejning (almenboliglovens § 60, stk. 1), som giver kommune og boligorganisation mulighed for at aftale særlige udlejningskriterier, herunder kriterier for udlejning efter henholdsvis oprykningsventelisten og den eksterne venteliste, opretholdes uændret. Det vil sige, at kommunen og boligorganisationen kan aftale fleksibel udlejning, som afviger fra ovenstående hovedregel. Ligeledes vil reglerne for den kommunale anvisning m.v. forbliver uændrede.

 

Med venlig hilsen

Rita Munk