Silkeborg

Silkeborg

Boliggarantibevis

Ordningen tilbydes personer, der som minimum har boet 3 år i den samme bolig på fraflytningstidspunktet. Boliggarantibeviset er gældende i 3 år fra fraflytningsdatoen.

Boligbeviset er personligt og udstedes på det navn, hvor den nuværende lejlighed er tilbudt til.

Ordningen omfatter alle boligorganisationens almene familieboliger.

Aftale om udstedelse af et boliggarantibevis skal indgås senest i forbindelse med den faktiske fraflytning af den nuværende bolig ellers bortfalder muligheden.

Hvad indebærer garantien?

Garantien indebærer, at der anvises en bolig svarende til den bolig, der er afgivet.

En tilsvarende bolig defineres således:

  • en bolig i samme afdeling eller samme bydel
  • en bolig med samme antal rum eller af nogenlunde tilsvarende størrelse (m2)
  • en bolig med en nogenlunde tilsvarende husleje.

Der gives max. 3 tilbud i den periode beviset er gældende.

Der kan være tilfælde, hvor det ikke er muligt at anvise en tilsvarende bolig. Det gælder i afdelinger med forsøgsudlejning, og når der er tale om særlige boligtyper, der kun sjældent bliver ledige. I disse tilfælde vil der blive anvist en bolig, der i videst muligt omfang svarer til den tidligere afgivne bolig.

Hvor hurtigt bliver der anvist?

I princippet er det den første ledige tilsvarende bolig, der anvises, og det vil blive tilstræbt, at der højst går 6 måneder fra henvendelsen til anvisningen sker.

I tilfælde, hvor en ledig bolig er særlig velegnet for ældre eller handicappede, der i forvejen bor i afdelingen, skal boligorganisationen dog tilbyde den ledige bolig til en af disse. Det betyder, at princippet om anvisning af første ledig bolig må fraviges i sådanne tilfælde.

Såfremt den ældre eller handicappede accepterer den tilbudte bolig, vil den pågældendes nuværende bolig blive frigjort og eventuelt kunne anvises i henhold til garantibeviset.

Man kan ikke via garantibeviset få anvist bolig, hvor anvisningen strider mod de til enhver tid gældende udlejningskriterier f.eks. husstandsstørrelse uagtet man i forbindelse med garantibevisets udstedelse havde en større bolig.

Hvornår kan garantien bortfalde?

Du skal være opmærksom på, at garantibeviset ikke gælder, hvis du har et uafklaret økonomisk mellemværende med boligorganisationen, for eksempel en ubetalt flytteopgørelse.

Hvis du flytter tilbage til boligorganisationen enten ved lejlighed tilbudt på eget medlemsnummer, samlevers/ægtefælles medlemsnummer eller via kommunal anvisningsret, - bortfalder garantibeviset.

Hvad koster boliggarantibeviset?

Det koster kr. 500,00 for oprettelsen af beviset.